Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w Warszawie – na czym polega i jakie czynności obejmuje ta usługa?
Firma Adrian - 22-12-2020

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w Warszawie – na czym polega i jakie czynności obejmuje ta usługa?

Administrowanie nieruchomościami to usługa oferowana przez profesjonalne firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami. Skorzystanie z niej pozwala na zdjęcie z barek właścicieli budynków oraz wspólnot mieszkaniowych większości obowiązków związanych z codziennym dbaniem o dobry stan techniczny i wizualny obiektu i jego najbliższego otoczenia. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, kiedy chcemy mieć gwarancję prawidłowej realizacji wszystkich czynności wchodzących w jego zakres.

Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

Administrowanie nieruchomościami to nowoczesna usługa, która posiada bardzo szeroki zakres. Do obowiązków administratora należy realizowanie szeregu czynności mających na celu zapewnienie budynkowi prawidłowego funkcjonowania. W jego gestii leży załatwiania wszystkich bieżących spraw związanych z obiektem oraz dbanie o utrzymanie go w dobrym stanie technicznym, porządkowym i wizualnym. Administrator dokonuje napraw awarii i usterek, wykonuje okresowe przeglądy techniczne, dba o czystość i porządek w budynku i na należących do niego terenach oraz pilnuje terminowości regulowania opłat czynszowych przez lokatorów.

Administrator stoi ponadto na straży prawidłowej realizacji umów przez inne podmioty, w tym tych związanych z dostarczaniem do nieruchomości mediów, bieżącej wody, prądu oraz wywozu nieczystości. W gestii administratora leży także zlecanie dodatkowych prac, w tym odśnieżania i zabezpieczania chodników w okresie zimowym, codziennego sprzątania klatek schodowych i terenów wspólnych oraz rozwiązywania problemów z lokatorami. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu. Wszystko po to, aby korzystanie z nieruchomości było maksymalnie komfortowe i bezproblemowe dla jego mieszkańców i lokatorów.

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w Warszawie – na czym polega i jakie czynności obejmuje ta usługa?

Administrowanie nieruchomościami a zarządzanie

Administrowanie nieruchomościami jest bardzo często utożsamiane z zarządzaniem. Są to jednak dwa odrębne pojęcia oraz usługi, których zakres znacząco się od siebie różni. Przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami w Warszawie jest pojęciem znacznie szerszym, które swoim zasięgiem obejmuje zarówno czynności stricte podlegające zarządcy, jak i te, które mogą być samodzielnie realizowane przez administratora. Zarządzanie nieruchomościami jest więc złożoną usługą, która oprócz zadań zawartych w administrowaniu obejmuje dodatkowo czuwanie nad kwestiami formalno-prawnymi należącymi do nieruchomości.

Zarządca, w przeciwieństwie do administratora, może ponadto reprezentować interesy właściciela nieruchomości lub wspólnoty przed organami państwowymi, przygotowywać projekty uchwał oraz zawierać w imieniu wspólnoty umowy. Oprócz tego, do obowiązków zarządcy należą także czynności realizowane przez administratora, czyli podstawowe zadania związane ze sprawowaniem bieżącej opieki nad nieruchomością. Zarządca ma więc obowiązek dbania o czystość i porządek, pobierania opłat czynszowych, rozwiązywania problemów, usuwania awarii i usterek oraz prowadzenia w imieniu właściciela lub wspólnoty korespondencji.

Partnerem artykułu jest Integrum Management oferujący – zarządzanie nieruchomościami warszawa.