Audit wewnętrzny – na czym polega i kto może go prowadzić?
Firma Karolina Żyłowska - 13-02-2020

Audit wewnętrzny – na czym polega i kto może go prowadzić?

Audit wewnętrzny jest prowadzony w celu weryfikacji procesów, zapobiegania występowania błędów, nieprawidłowości oraz unikania zagrożeń i ryzyka. W przeprowadzeniu auditu wewnętrznego istotne jest nie tylko samo poszukiwanie nieprawidłowości, ale także potwierdzenie prawidłowego działania procesów oraz mocnych stron organizacji. Na czym polega audit wewnętrzny i jak zdobyć profesjonalne kwalifikacje niezbędne do jego prowadzania?

Czy audit wewnętrzny jest tym samym co kontrola?

Głównym celem każdego auditu wewnętrznego jest rozwój firmy oraz poprawa zachodzących w niej procesów. Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny powinien charakteryzować się kilkoma elementami – powinien być rzetelny, niezależny i obiektywny. Przeprowadzający go auditor musi więc dokonać niezależnej oceny sytuacji w wystandaryzowany sposób. Osoba, która będzie go prowadziła musi być ponadto solidna i posiadać odpowiednie kompetencje oraz wiedzę niezbędne do prawidłowej oceny procesów zachodzących w firmie.

Audit wewnętrzny nie jest pojęciem tożsamym z kontrolą. Oba te elementy składają się na ład korporacyjny, czyli sposób, w jaki dana organizacja jest zarządzana. Błędem jest jednak twierdzenie, że audit wewnętrzny i kontrola wewnętrzna polegają na tym samym. Oba te działania są bowiem niezbędne i wzajemnie się uzupełniają. Kontrola polega na porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym, z kolei audit jest oceną tego, czy stan faktyczny jest odpowiedni do zapewnienia realizacji złożonych celów. Ponadto, audit wewnętrzny zawiera dodatkowo wskazanie kierunków zmian, których należy dokonać, aby stan faktyczny maksymalnie przybliżył się do oczekiwanego.

Audit wewnętrzny – na czym polega i kto może go prowadzić?

Kto może prowadzić audit wewnętrzny i jak można zostać profesjonalnym auditorem?

Audit wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywną i doradczą. Jej głównym celem jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga w osiąganiu założonych celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenie wszystkich procesów. Jest to zadanie dla profesjonalnego auditora, czyli osoby, która posiada niezbędną wiedzę, kompetencje oraz umiejętności pozwalające jej na przeprowadzenie w pełni profesjonalnego auditu wewnętrznego.

Auditor wewnętrzny to profesjonalista posiadający wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Do jego dodatkowych umiejętności należą kompetencje w zakresie komunikacji w trakcie prowadzenia auditu oraz w zakresie samego audytowania w oparciu o wytyczne aktualnie obowiązujących norm ISO. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania profesjonalnego auditu wewnętrznego można nabyć poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach z tego zakresu.

Szkolenia skierowane są do osób, które są zarówno kandydatami na auditorów wewnętrznych SZJ, jak i profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz wzbogacić ją o dodatkowe umiejętności praktyczne. Szkolenie będzie dobrym wyborem także dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz auditorów praktykujących, którzy pragną odświeżyć swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniu przypominającym.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft oferująca profesjonalny audit wewnętrzny.